Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť Obchodnými podmienkami.

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom e-shop objednať akýkoľvek tovar, ktorý je možné umiestniť do objednávacieho košíka. Po objednaní tovaru a zadaní počtu kusov sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme e-shop AQUAZ. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-shop vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a spoločnosť AQAUZ ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely v zmysle zákona č.428/2002 zbierky.  

Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené konto s prihlasovacími údajmi. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná a uložená v systéme spoločnosti AQUAZ. Systém  zaregistrovanie objednávky uloží do prehľadu obchodného partnera. Okamihom zaradenia do prehľadov sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou AQUAZ, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

Čas potrebný na prípravu objednávky je 24 hodín od zaradenia objednávky do systému.

Objednávky budú vybavené len vtedy, ak partner nebude mať záväzky po splatnosti.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. Zákazník si môže spôsob úhrady zvoliť pri dokončovaní objednávky. Pre novoregistrovaných zákazníkov je možný odber len na hotovosť (osobný odber alebo dobierka).

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Pri objednávaní tovaru sa partnerovi /veľkoobchod/ zobrazuje aktuálny stav na sklade a po potvrdení objednávky sa tovar rezervuje. Tovar v SR doručíme na adresu dodania do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Výška sumy za prepravu:

DPD Sk s.r.o

0kg – 10kg  –  3,60€ 

10kg – 30kg  –  7,70€ 

30kg – 50kg  –  12€ 

50kg – 100kg – 24

100kg – 150kg – 36

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.


V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „upresniť tel.“ sa objednáva  u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti AQUAZ, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak dodanie tovaru bude z technických dôvodov nesplniteľné, spoločnosť AQUAZ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti AQUAZ a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť AQUAZ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok ak bola úhrada vopred. Spoločnosť AQUAZ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme e-shop ako miesto doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky alebo e-mailom  na adresu aquaz@aquaz.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny  z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, spoločnosť AQUAZ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom “upresniť tel.” aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa /Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy/. Storno objednávky zo strany AQUAZ – spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť AQUAZ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti AQUAZ a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť AQUAZ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Platí iba pri nákupe AQUAZ e-shop.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy po dohode v prípade, že tovar bude vrátený nepoškodený, nerozbalený a ani inak označený. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Spoločnosť AQUAZ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.